Erasmus - program unijny

ErasmusERASMUS - Program unijny umożliwiający studiowanie za granicą.

Wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności stale rosną. Globalizacja, rewolucja technologiczna i starzenie się społeczeństwa to największe wyzwania naszych czasów. Wiedza, kreatywność i umiejętności techniczne stanowią naturalne bogactwo europejskiego społeczeństwa.

To podstawa, by stawić czoła wyzwaniom w przyszłości. Głównym celem Unii Europejskiej stało się stworzenie najbardziej konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Aby to osiągnąć należy zreformować tradycyjne formy szkolenia i metody pracy. Dziś każdy musi stale podnosić kwalifikacje i rozwijać swoje umiejętności, by odnieść sukces na rynku pracy. Uczenie się przez całe życie jest podstawowym warunkiem rozwoju osobistego i sukcesu gospodarczego, zarówno dla poszczególnych osób jak i całego społeczeństwa.

Cele programu Erasmus

W tym celu stworzono europejskie programy propagujące uczenie się przez całe życie, w skład, których wchodzą Comenius, Erasmus, Leonardo Da Vinci, Grundtvig oraz Jean Monnet. Łączą one, od 2007 r., różne przedsięwzięcia w celu promowania wymiany edukacyjnej i kształcenia na każdym etapie życia. Łączenie różnych programów edukacyjnych jest najlepszym rozwiązaniem na uwzględnienie różnorodnych potrzeb edukacyjnych. Znajomość języków obcych jest niezwykle ważna dla przyszłości Europejczyków. Zrozumienie wielokulturowości, różnorodności krajów i języków europejskich jest niezbędne, aby móc konkurować na arenie światowej.

Program Erasmus powstał w 1987 roku celem wymiany studentów, rozwijania międzynarodowej współpracy między uczelniami. Nazwa nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Przyczyną jest fakt, że wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu uczelniach w różnych krajach Europy, a ich poglądy na edukację (w szczególności Erazma) przesycone były głębokim humanizmem. Na Erasmusie korzystają nie tylko studenci, ale też zaangażowane uczelnie i ich pracownicy. Program umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę. Stwarza możliwość międzynarodowej współpracy przy udziale innych instytucji, organizacji lub przedsiębiorstw, które współpracują ze szkołami wyższymi.

Erasmus jest najlepiej znanym programem europejskim. W pierwszym roku programu z Erasmusa skorzystało 1426 studentów. W kolejnych latach liczba ta tylko rosła. Przypuszcza się, że w roku 2013 weźmie w nim udział 250 tys. studentów. Młodzi ludzie mają w ten sposób okazję rozwijać umiejętności językowe i międzykulturowe. Dzięki Erasmusowi stało się możliwe wzajemne uznawanie studiów odbytych za granicą.

Erasmus w Polsce

Polska bierze udział w Erasmusie od roku 1998/99. Program Erasmus zainspirował rozwój współpracy międzynarodowej w polskich uczelniach, przyczynił się do zwiększenia oferty programowej w językach obcych, ma udział w promocji polskich uczelni za granicą oraz wprowadza standardy podnoszące jakość kształcenia w szkołach wyższych. "(...) studenci Erasmusa tworzą to, co często cytowany prof. Stefan Wolff, niemiecki politolog pracujący obecnie na University of Nottingham, nazwał "pokoleniem Erasmusa" - pokoleniem ludzi, którzy naprawdę czują się nie tylko Polakami, Niemcami, Grekami i Finami, ale także Europejczykami".

Programy europejskie umożliwiające studiowanie za granicą pozwalają UE wspierać obywateli na każdym etapie ich kształcenia. Europa otwiera, przed młodzieżą, możliwości, czyniąc ich przyszłością Europy.