Kursy zawodowe jako narzędzie do podnoszenia naszych kwalifikacji

Kursy zawodoweNiezależnie od wykonywanego zawodu trzeba brać pod uwagę to, że podniesienie kwalifikacji, które może być następnie powodem awansu czy po prostu utrzymania się w danej firmie będzie wymagało ukończenia odpowiednich kursów zawodowych.

W zależności od charakteru danej pracy oraz celu w jakim pracownik jest zobowiązany do odbycia kursu, różne będą jego formy a także koszty jakie trzeba ponieść by uzyskać odpowiedni certyfikat.

Wszechstronność kursów zawodowych

Kursy zawodowe są prowadzone dla niemal wszystkich zawodów oraz każdej dziedziny gospodarki, w której konieczne jest stałe lub wstępne uzyskane odpowiednich kompetencji zawodowych. Już na wstępnie trzeba jednak liczyć się z tym, że w większości przypadków osoba chcąca ukończyć dany kurs będzie zmuszona do poniesienie związanych z nim kosztów. Ceny te kształtują się na bardzo różnych poziomach trzeba jednak być przygotowanym na wydanie średnio około jednego tysiąca złotych. Rzecz jasna, na wiele kursów kieruje na przykład Urząd pracy, który w pełni pokrywa wszelkie koszty. Jest to oczywiście oferta z której mogą skorzystać tylko osoby bezrobotne, które są zarejestrowane w odpowiednim urzędzie pracy oraz posiadają właściwe uprawnienia wskazane przez ten organ. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku osób, które są już zatrudnione i na dany kurs zostały skierowane przez pracodawcę. W takim układzie pracownik ma z reguły obowiązek uczestnictwa w danym kursie i jest to podstawą jego dalszego zatrudnienia bądź awansu.

Kurs kursowi nie równy

Trzeba przy tym zauważyć, że jakość kursów jest różna i tak samo odmienne mogą być efekty danego certyfikatu. Jest niezwykle ważne z punktu widzenia uczestnika danego kursu by uzyskana na nim wiedza była faktycznie przydatna i mogła prowadzić do maksymalnego wykorzystania umiejętności oraz dostępnych narzędzi. Dlatego też tak istotne jest by kursy zawodowe obejmowały jak najwięcej praktycznych zajęć oraz kończyć się odpowiednim egzaminem potwierdzającym uzyskane kompetencje. Jest to jednocześnie główna różnica pomiędzy kursem zawodowym a szkoleniem.

Kompetencje zawodowe

Ukończenie danego kursu zawodowego jest z reguły równoznaczne z uzyskaniem odpowiednich kompetencji zawodowych, które pozwalają na wykonywanie trudniejszych prac w ramach danego stanowiska pracy. Szkolenia natomiast są z reguły teoretycznymi spotkaniami, na których nie uzyskuje się faktycznych kompetencji zawodowych a jedynie teoretyczne przygotowanie do wykonywania danego zawodu. Co do zasady będzie również tak, że szkolenia będą dotyczyły raczej osób, które już wykonują daną pracę i zostały skierowane na szkolenie. Dlatego też nie będą one ponosiły kosztów związanych z uczestnictwem w danym szkolenie gdyż te zostaną pokryte przez pracodawcę.

Dyplom ukończenia kursu

Uzyskanie dyplomu ukończenia takiego czy innego szkolenia nie ma mocy, które posiada certyfikat czy świadectwo ukończenia kursu zawodowego. W wielu przypadkach ukończenie określonego kursu jest przepustką do podjęcia pracy w ogóle, natomiast szkolenie może być co najwyżej okazją do poszerzenia wiedzy teoretycznej w danej dziedzinie. Warto o tym pamiętać przy wyborze danej oferty edukacyjnej.

Informacje opracowane we współpracy z portalem www.placpigal.pl.