Staż absolwencki i studencki - pierwsze doświadczenie zawodowe

Staż absolwencki i studenckiStaż - pierwsze doświadczenie zawodowe. Staż służyć ma zdobyciu pierwszego doświadczenia zawodowego, a także nabyciu cennych umiejętności praktycznych, których tak brakuje osobom kończącym dopiero co studia czy szkołę.

Staż organizowany przez Urząd Pracy skierowany jest jednak do wszystkich osób niezależnie od wieku czy wykształcenia. Istnieje często potrzeba przekwalifikowania, zdobycia doświadczenia na innym stanowisku pracy niż dotychczas osoba pracowała. Ważne jest, aby osoba bezrobotna znajdowała się w grupie osób zaliczonych do II profilu pomocy, zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy. Staż oznacza wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą i może trwać od 3 miesięcy do 12 miesięcy (dla osób do 30 r. ż.). Urzędy Pracy inicjują, organizują i finansują staże. Pracodawcy składają wnioski o zorganizowanie stażu, które następnie są rozpatrywane przez Dyrektora Urzędu Pracy (biorąc pod uwagę przekazaną na ten cel wysokość środków publicznych). Pracodawca ma możliwość wskazania we wniosku konkretniej osoby bezrobotnej, w przypadku braku wskazania to Urząd Pracy kieruje osoby (zgodnie z wymaganiami) na rozmowę dotyczącą zakwalifikowania do odbycia stażu.

Czy staż jest płatny i ile zarabia stażysta?

Stażysta otrzymuje wynagrodzenie w formie stypendium (120% zasiłku dla bezrobotnych), wypłaca je Urząd Pracy na podstawie listy obecności. Za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu przysługuje 2 dni urlopu. Niektóre Urzędy zwracają koszty dojazdu na staż.

Staż - ile godzin pracy dziennie

Stażysta nie powinien pracować dłużej niż 8 godzin dziennie oraz 40 godzin tygodniowo, a także co do zasady w niedziele i święta, w porze nocnej oraz systemie pracy zmianowej. Stażysta może przerwać staż w przypadku podjęcia pracy, ale także może złożyć wniosek o rozwiązanie umowy z pracodawcą w przypadku nierealizowania lub niedotrzymania warunków jego odbywania.

Zatrudnienie po stażu

Instytucje takie jak Urzędy Pracy są rozliczane z efektywności swojej pracy, dlatego często w umowie pomiędzy Urzędem, a pracodawcą istnieje zapis mówiący o późniejszym zatrudnieniem po stażu. Niektóre z nich wprowadzają kary w przypadku niewywiązania się z tego zobowiązania. Niestety wielu pracodawców po stażu proponuje umowy cywilnoprawne (umowy na krótki czas za wynagrodzenie niższe niż minimalne), a po jej zakończeniu składa ponowny wniosek o zorganizowanie stażu. Jednakże osoba bezrobotna po zdobyciu doświadczenia zwiększa swoje szanse na rynku pracy. Ważne jest, aby w czasie stażu wykonywała prace związane z danym stanowiskiem pracy - w przeciwnym wypadku zdobyte doświadczenie zostanie odzwierciedlone tylko i wyłącznie zapisem w curriculum vitae.